نگرانی‌ها از غضب زمین‌های اطراف تخت رستم در سمنگان

این بنای برآمده از دل یک تکه‌سنگ که به آن تخت رستم می‌گویند از شناخته‌ترین بناهای معماری عصر بودایی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید