عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه سمنان معاون وزیر میراث فرهنگی شد

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه سمنان معاون وزیر میراث فرهنگی شد : دکتر شالبافیان استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشگاه سمنان است.

بیشتر بخوانید