ردِ آتش بر دروازه‌ قلعهِ باستانی یونان

ردِ آتش بر دروازه‌ قلعهِ باستانی یونان به نقل از لینا مندونی وزیر فرهنگ یونان : دود برخی دیوارها از جمله دروازه شیر ورودی قلعه را سیاه کرده

بیشتر بخوانید