خبری دردناک برای روز ملی غار، پاک فاتحه یک غار دیگر را بخوانیم؟

خبری دردناک برای روز ملی غار پاکفاتحه یک غار دیگر را بخوانیم؟ظاهرا سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی برای جاده‌کِشی غارهنامه ، مجوز نگرفته است

بیشتر بخوانید