نامهربانی همسایگان با محوطه باستانی شکارگاه “خسرو پرویز”

نامهربانی همسایگان با محوطه باستانی شکارگاه ، یگان حفاظت میراث کرمانشاه از تعرض برخی از همسایگان به حریم باستانی شکارگاه خسرو پرویز خبر داد

بیشتر بخوانید