محوطه سه تپه نیشابور متعلق به عصر آهن است

دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور گفت: بر اساس تحلیل اولیه مواد فرهنگی (به‌ویژه سفال‌ها) و بقایای معماری نشان داد محوطه سه تپه نیشابور متعلق به عصر آهن است.

بیشتر بخوانید

کاوش باستان‌شناسی در شهر دورهام، شواهدی از نخستین ساکنان آن به دست می‌دهد

بقایای استخوانی یافت شده در حین حفاری در شهر دورهام، منجر به شناسایی نخستین ساکن شهر تاکنون شده است.
قطعات استخوان متعلق به یک بزرگسال بوده، اما تعیین جنسیت غیرممکن است

بیشتر بخوانید