هرچه‌ سریعتر زمینه‌ی ارسال نمونه‌ها را فراهم کنید

هرچه‌ سریعتر زمینه‌ی ارسال نمونه‌ها را فراهم کنید و نتایج آزمایش‌ها برای تمامی ایرانیان مهم است نامه سرپرست کاوش آبراهه‌های تخت جمشید به وزیر

بیشتر بخوانید

کشف سنگ‌نگاره‌ای جدید در آبراه تخت جمشید

کشف سنگ‌نگاره‌ای جدید در آبراه تخت جمشید به نقل از علی اسدی (سرپرست کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید) درخصوص آخرین یافته‌های این فصل

بیشتر بخوانید

فراهم شدن امکان تخلیه آب‌ ناشی از بارندگی در حیاط کاخ آپادانا

فراهم شدن امکان تخلیه آب‌ ناشی از بارندگی در حیاط کاخ آپادانا به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید و علی اسدی

بیشتر بخوانید

دریچه حیاط شرقی کاخ آپادانای تخت جمشید کشف شد

دریچه حیاط شرقی کاخ آپادانای تخت جمشید کشف شد به نقل از علی اسدی : این دریچه در دوران هخامنشی برای دفع آب‌های سطحی این حیاط ایجاد شده

بیشتر بخوانید

بازدید رئیس پژوهشکده باستان شناسی از مجموعه جهانی تخت جمشید

بازدید رئیس پژوهشکده باستان شناسی از مجموعه جهانی تخت جمشید. شیرازی، در ابتدای این برنامه در جریان کاوش‌های صورت گرفته آبراهه ها قرار گرفت

بیشتر بخوانید

کاوش‌های جدید آبراه‌ها برای شناخت دوره‌های پیش از هخامنشی

سرپرست گروه کاوش آبراهه‌های تخت جمشید با بیان این که ویژگی معماری آبراه دروازه خاوری در شناخت بیشتر ساخت و سازهای تختگاه تخت جمشید دارای اهمیت فراوانی است، گفت: انجام فصل‌های آتی کاوش و همچنین آنالیز داده‌های استخوانی و دیگر یافته ها، شناخت ما را از معماری شبکه آبراهه‌ها و تغییر و تحولات آن‌ها در دوره‌های پس از هخامنشی افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید

احتمال کشف اسکلت‌های بیشتر در تخت جمشید

اسدی ویژگی معماری آبراه دروازه خاوری را در شناخت بیشتر ساخت و سازهای تختگاه تخت جمشید دارای اهمیت فراوانی دانست.

بیشتر بخوانید