مومیایی‌های مکشوفه مصر باستان منقش به «فروهر» است؟

مومیایی‌های مکشوفه مصر باستان منقش به «فروهر» است؟ نماد نقر شده که بر مومیان که اخیراً کشف شده شباهت زیادی به نماد «فروهر» یا «فرکیانی» دارد،

بیشتر بخوانید