نقوش جانوری در قره‌کلیسا چالدران به نقل از افراسیاب گراوند

نقوش جانوری در قره‌کلیسا چالدران به نقل از افراسیاب گراوند : بنای قره‌کلیسا، از مهمترین و پرنقش و نگارترین کلیساهای ارمنیان در ایران

بیشتر بخوانید