تعیین تکلیف حریم قلاع اردشیر و دختر تا پایان سال جاری

تعیین تکلیف حریم قلاع اردشیر و دختر تا پایان سال جاری به نقل از “رضا ریانیان” مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان

بیشتر بخوانید