همکاری میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با دانشگاه تهران در مطالعات جامع قلعه بختک لیلان

همکاری میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با دانشگاه تهران در مطالعات جامع قلعه بختک لیلان به نقل از علیرضا قوچی معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید