قلعه‌ “شهاب”؛ قربانی هجمه ناجوانمردانه تخریب‌گران

قلعه‌ “شهاب”؛ قربانی هجمه ناجوانمردانه تخریب‌گران : به گفته‌ رجبعلی لباف خانیکی و به گواه مستندات تاریخی، گناباد از جمله مناطق کهن بوده است

بیشتر بخوانید