کشف قدیمی‌ترین سالن تئاتر لندن

کشف قدیمی‌ترین سالن تئاتر لندن ، باستان‌شناسان موفق به کشف بقایای بنایی شدند که گمان می‌رود قدیمی‌ترین سالن تئاتر لندن باشد.

بیشتر بخوانید