تکنولوژی ساخت ریسمان توسط نئاندرتال‌ها و پیامدهای رفتاری و شناختی آن

تکنولوژی ساخت ریسمان توسط نئاندرتال‌ها ، گزارش کشف قطعه‌ای ریسمان با قدمتی بیش از چهل هزار سال در مجله نیچر، به روایت دکتر فریدون بیگلری

بیشتر بخوانید