کشف سکه اشکانی الیمایی در محوطه تاریخی شکال ماهشهر

کشف سکه اشکانی الیمایی در محوطه تاریخی شکال ماهشهر . این سکه از نوع اشکانی الیمایی متعلق به خاندان کامناسکیرس‌ها است که از حکام محلی بوده اند.

بیشتر بخوانید