شواهد بیشتر از تاثیرات مثبت ژنتیک نئاندرتال‌ها بر انسان‌های مدرن: باروری بیشتر

شواهد بیشتر از تاثیرات مثبت ژنتیک نئاندرتال‌ها بر انسان‌های مدرن: باروری بیشتر، عنوان مقاله‌ای که خانم دکتر شیدرنگ به آن پرداخته است.

بیشتر بخوانید