وقتی تاریخ در دل فلات مرکزی ایران جا خوش کرده

وقتی تاریخ در دل فلات مرکزی ایران جا خوش کرده، بررسی سیستماتیک محوطه‌های باستانی روستای صدرآبادِ زرندیه در استان مرکزی، مجتبی باقرشاهی

بیشتر بخوانید

کشف پیکرک‌های بز، اسب، عقاب و فنجان‌های کوچک دوره نوسنگی

کشف پیکرک‌های بز، اسب، عقاب و فنجان‌های کوچک دوره نوسنگی پروژه بررسی سیستماتیک محوطه‌های باستانی روستای صدرآباد زرندیه در استان مرکزی

بیشتر بخوانید