کول فرح دیگر جان ندارد؛ نفس‌های شهر نقش‌برجسته‌های ایران به شماره افتاد

آنچه باعث شده ایذه در استان خوزستان در زمره مهم‌ترین شهرهای تاریخی ایران قرار بگیرد و نامش در فهرست انتظار ثبت جهانی باشد؛ نقش برجسته‌ها و کتیبه‌های باستانی بازمانده از دوران عیلامی تا الیمایی است اما این روزها دیگر کول فرح، جان ندارد. فرسایش خاک و نبود اقدامات حفاظتی استاندارد خطوطش را کم‌رنگ کرده و نفس‌هایش را به شماره انداخته است.

بیشتر بخوانید

حال خراب بافت تاریخی دزفول و طرحها و تفاهم‌نامه‌های اجرا نشده

هشت هزار واحد مسکونی در 200 هکتار بافت تاریخی دزفول که شامل 28 محله می شود وجود داشت. اما آغاز جنگ تحمیلی، تخریب‌های انسانی، تخریب‌های طبیعی،پروژه‌های شهری طی دهه‌های مختلف و نهایت ساخت و سازهایی نظیر پارکینگ دروازه و پارکینگ قائم موجب تخریب بخش گسترده‌ای از بناهای بافت تاریخی دزفول شد.

بیشتر بخوانید