آتش‌سوزی در هگمتانه، روابط عمومی آتش‌نشانی همدان، بافت تاریخی آسیب ندیده است !!!!

آتش‌سوزی در هگمتانه، روابط عمومی آتش‌نشانی همدان، بافت تاریخی آسیب ندیده است !!!! محمدرحیم صراف: «آتش سوزی‌ها به آثار محوطه آسیب می‌زند»

بیشتر بخوانید