مطالعات ثبت جهانی محور ساسانی کرمانشاه بازنگری می‌شود

مطالعات ثبت جهانی محور ساسانی کرمانشاه بازنگری می‌شود، مطالعاتی سنوات گذشته برای ثبت جهانی این محوربروزرسانی و بازنگری می‌شود

بیشتر بخوانید