شواهدی از نوشیدن آئيني شراب در فرهنگ كورا_ارس در قفقاز گرجستان

تجزيه و تحليل گرده‌شناسي از ساير بافتارهاي باستان‌شناسي اين محوطه و همچنين محوطه‌ي گورستاني آن، به نام دوقلائوري، نتايج قابل توجهي از پرورش انگور و ارتباط فرهنگي شراب طي دوره كورا_ارس در اختيار ما مي‌گذارد.

بیشتر بخوانید