محوطه باستانی بیگوش تپه چالدران بازمانده‌‌ی دوره اورارتوهاست

محوطه باستانی بیگوش تپه چالدران بازمانده‌‌ی دوره اورارتوهاست در آذربایجان غربی به نقل از عباس باورسائی (سرپرست هیئت باستان شناسی)

بیشتر بخوانید