بازگشت باستان‌شناسان ایتالیایی به محوطه باستانی شمی

بازگشت باستان‌شناسان ایتالیایی به محوطه باستانی شمی به نقل از مهدی فرجی ، مدیر پایگاه ملی میراث ‌فرهنگی آیاپیر ایذه

بیشتر بخوانید