توقف عملیات ساختمانی در محوطه تاریخی نجیرم

توقف عملیات ساختمانی در محوطه تاریخی نجیرم بطور موقت و با ورود دستگاه قضایی به نقل از نصراله ابراهیمی (معاون میراث فرهنگی استان بوشهر)

بیشتر بخوانید