آغاز کاوش در محوطه گبری سربیشه و کشف سفال‌های منقوش لوندو

آغاز کاوش در محوطه گبری سربیشه و کشف سفال‌های منقوش لوندو به منظور انجام فرآیند آموزشی گروه باستانشناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

بیشتر بخوانید