انتشار کتاب «تاریخ پزشکی ایران باستان»

انتشار کتاب «تاریخ پزشکی ایران باستان» به قلم مسعود کثیری عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و توسط انتشارات طب سنتی ایران منتشر شده است

بیشتر بخوانید