کشف مجموعه‌ای از سکه‌های عباسی در سرزمین‌های اشغالی

کشف مجموعه‌ی از سکه‌های عباسی ، مجموعه داخل یک کاسه سفالی بوده وشامل نمونه‌های نادری از شمال افریقا، و یک سکه‌ مربوط به خلیفه هارون الرشید است

بیشتر بخوانید