تعیین زمان دقیق زادسال زرتشت، در تازه‌ترین پژوهش

ششم فروردین زادروز زرتشت است که به تازگی در تقویم رسمی کشور ثبت شد اما مهمتر از این اقدام فرهنگی این که تازه‌ترین پژوهش‌ها نیز پرده از زمان دقیق زادسال این پیامبر ایرانی برداشته است که از میان اعداد اسطوره‌ای دوره کیانیان استخراج شده است.

بیشتر بخوانید