دانشمندان نامه‌های مهر و موم شده 300 ساله را به صورت دیجیتالی باز کردند

دانشمندان نامه‌های مهر و موم شده 300 ساله را به صورت دیجیتالی باز کردند ، چهار نامه باز نشده از مجموعه‌ی براین در این پژوهش اسکن شده است.

بیشتر بخوانید