چرا اسناد خطی موزه را شمارش نمی‌کنید که نبود ۱۰ هزار سند برایتان محرز شود

چرا اسناد خطی موزه را شمارش نمی‌کنید که نبود ۱۰ هزار سند برایتان محرز شود به نقل از واقف و متولی موزه موقوفه کاظمینی بخشی از نسخ مفقود شده

بیشتر بخوانید