سردرگمی باستان‌شناسان در رابطه با حلقه گمشده شهر باستانی موهنجودارو

محققان برای اولین بار در سال 1911 از این سایت بازدید کردند و کاوش‌های مختلفی در دهه‌های 1920 تا 1931 انجام شد. و مرحله بعدی کاوش‌های باستان‌شناسی در سالهای 1950 و 1964 اتفاق افتاد ، و اطلاعات جالب توجهی در مورد ایدئولوژی و اعتقادات ساکنان شهر به‌دست آمد

بیشتر بخوانید