چهارمین شماره فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران به همراه یادنامه استاد کابلی منتشر شد

چهارمین شماره فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران به همراه یادنامه استاد کابلی با عنوان دلنوشته‌هایی برای تو منتشر شد

بیشتر بخوانید

دومین شماره فصلنامه‌ی تاریخ و باستان‌شناسی مازندران منتشر شد​

دومین شماره فصلنامه‌ی تاریخ و باستان‌شناسی مازندران تنها فصلنامه علمی و تخصصی تاریخ و باستان‌شناسی بخش خصوصی در مازندران منتشر شد

بیشتر بخوانید

نخستین شماره دو فصلنامه موزه ملی ایران منتشر شد

نخستین شماره دو فصلنامه موزه ملی ایران ، مجله موزه ملی ایران به صورت دو فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود

بیشتر بخوانید

انتشار «جهان باستان» نشریه‌ای علمی درباره تاریخ و تمدن

انتشار «جهان باستان» نشریه‌ای علمی درباره تاریخ و تمدن، توسط موسسه نشر مهر، شماره اول پائیز 1399 با پیشگفتاری از تورج دریایی

بیشتر بخوانید

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد، ”یادمــان گرایــی” و خلــق ”معمــاری یادمانــی”از ویژگــی هــای مهــم هنــر و فرهنــگ هخامنشــی درانتقـال ارزش هـای منحصـر بـه فـرد آن بـوده اسـت.

بیشتر بخوانید

فصلنامه علمی اثر دوره 40 شماره 82 منتشر شد

فصلنامه علمی اثر دوره 40 شماره 82 منتشر شد، این فصلنامه حاوی 7 مقاله تخصصی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد .

بیشتر بخوانید

فراخوان دریافت مقاله دو فصلنامه‌ی «تطور فرهنگ»

فراخوان دریافت مقاله دو فصلنامه‌ی «تطور فرهنگ» ، محورهای موضوعي اعم از پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای (تئوریک)، و علوم مرتبط و آزمایشگاهی است

بیشتر بخوانید

شماره اول نشریه تطورفرهنگ به صورت الکترونیکی منتشر شد

شماره اول نشریه تطور و فرهنگ به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حمیدرضا قربانی و سردبیری ثمینه نعمتی به صورت الکترونیکی و دو فصلنامه منتشر شد

بیشتر بخوانید

انتشار رایگان نشریه Biblical Archaeology

انتشار رایگان نشریه Biblical Archaeology ، شماره دوم، سال 46، در بهار 2020، رابرت کارگیل سردبیر مجله دلیل آن را شیوع کرونا اعلام کرد

بیشتر بخوانید

نشریه مطالعات باستان‌شناسی پارسه امتیاز علمی گرفت

نشریه مطالعات باستان‌شناسی پارسه امتیاز علمی را پس از بررسی‌ اولیه، اخذ و تأییدیه ورود به فرایند ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی را کسب کرد.

بیشتر بخوانید