انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «زبان و کتیبه»

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه (سال سوم، شمارۀ 3، زمستان 1398)، به مدیرمسئولی شیما جعفری دهقی و سردبیری محمود جعفری دهقی منتشر شد.

بیشتر بخوانید

فراخوان پذیرش مقاله برای نخستین ویژه‌نامه پارینه‌سنگی ایران

اطلاعیه پذیرش مقاله برای انتشار مجله اینترنت انسان ریخت، زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید