کتاب مطالعات باستان‌جانوشناسی محوطه‌ی هایمنکو (Haimenkou)، استان یونان (Yunnan)، چین

خوان وانگ پژوهشگر آزمایشگاه باستان‌جانورشناسی در موسسه‌ی میراث فرهنگی و باستان‌شناسی استان هنان (Henan) است. حوزه تخصصی وی در زمینه‌ی مطالعه‌ی بازسازی روایط میان انسان و حیوان و همچنین مطالعه‌ی حیوانات قربانی شده در چین باستان است.

بیشتر بخوانید