تُم‌گاوان، شگفتانه‌ای از کرانه هلیل

تُم‌گاوان، شگفتانه‌ای از کرانه هلیل ، این محوطه هزاران سال صبورانه در کرانه هلیل آرمیده بود تازه‌هایی از تمدن اسرارآمیز جیرفت را پدیدار کرده.

بیشتر بخوانید