استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای مستاجرین وزارت م.گ.ص

استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

بیشتر بخوانید