شناسایی ۱۵۰ اثر باستانی در دشت مرودشت

شناسایی ۱۵۰ اثر باستانی در دشت مرودشت در فصل سوم بررسی و شناسایی به نقل ازوحید بارانی سرپرست گروه بررسی و تهیه نقشه باستان شناسی دشت مرودشت

بیشتر بخوانید