جهانی به دنبال «شکوه هنر ایران»/ یک میلیون سال هنر ایران را یک‌جا تماشا کنید

در خانه بنشینید و به نظاره شکوه یک میلیون ساله هنر ایران از بیش از یک میلیون سال پیش تا دوره قاجار آن‌هم از منظر موزه ملی ایران بنشینید.

بیشتر بخوانید