سه شهر ایران به شبکه شهرهای جهانی یونسکو پیوستند

سه شهر ایران به شبکه شهرهای جهانی یونسکو پیوستند. به نقل از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از اين سه شهر شامل تهران، اصفهان و بندر خمیر ميباشند

بیشتر بخوانید

بازدید هوایی ارزیاب یونسکو از حریم 303 هزار هکتاری منظر طبیعی اورامانات

بازدید هوایی ارزیاب یونسکو از حریم 303 هزار هکتاری منظر طبیعی اورامانات به نقل از دیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید

یونسکو به درخواست بررسی پرونده ثبت جهانی اورمان پاسخ مثبت داد

یونسکو به درخواست بررسی پرونده ثبت جهانی اورمان پاسخ مثبت داد به نقل ازاسماعیل مریوانی مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری استان کردستان

بیشتر بخوانید