مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام

«مطالعه مردم شناسی نقش آب در فرهنگ مردم جزیره هنگام» پژوهشی است انسان شناختی که فرهنگ مرتبط با آب ، راه های تهیه آب و باورهای مربوط به آن را با روش های مطالعه تاریخی و اسنادی را در جزیره هنگام مورد مطالعه قرار داده است.

بیشتر بخوانید

پژوهش انسان شناختی تجربه زیستِ زنان از زلزله سرپل ذهاب

پژوهش انسان شناختی تجربه زیستِ زنان از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه در دستور کار پژوهشکده مردم شناسی قرار گرفته است

بیشتر بخوانید