تفکر شهرداری ساختن است، نه خراب کردن !!!

تفکر شهرداری ساختن است، نه خراب کردن، معاون عمران شهری شهرداری اصفهان ممکن است مشکلاتی در اجرا به وجود آید ولی تفکر شهرداری خراب کردن نیست،

بیشتر بخوانید