کشاورزان اولیۀ چاتال هویوک گیاهان وحشی را فرآوری می‌کردند

کشاورزان اولیۀ چاتال هویوک گیاهان وحشی را فرآوری می‌کردند. محققان آثار میکروسکوپی باقی مانده‌های گیاهی محبوس شده در چاله‌ها و شکاف‌های ابزار سنگی را تجزیه و تحلیل کردند.

بیشتر بخوانید

بررسی آلودگی هوای داخل یک ساختمان متعلق به دوره نوسنگی

بررسی آلودگی هوای داخل یک ساختمان متعلق به دوره نوسنگی ، باستان‌شناسان، کیفیت احتمالی هوای داخل خانه‌ را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید