چغاگاوانه مجوز گمانه‌زنی برای تعیین حریم دوباره گرفت

جوز گمانه‌زنی به منظور بازنگری تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه چغاگاوانه شهرستان اسلام‌آباد غرب، به سرپرستی کامیارعبدی و با نظارت اکرم طهماسبی صادر شد.

بیشتر بخوانید

کاوش باستان‌شناختی در تپه خیبر روانسر

کشف تکه ای از گل نوشته ای به خط میخی و یک مهر استوانه ای کتیبه دار نشان از اهمیت محوطه طی هزارۀ دوم و اول پ.م است.

بیشتر بخوانید