جمجمه‌های تغییرشکل یافته‌ی گورستانی در مجاستان، معرف جامعه‌ای چندفرهنگی در مرحله‌ی گذار است

جمجمه‌های تغییرشکل یافته‌ی گورستانی در مجاستان، براساس مطالعه‌ای که در مجله‌ی Plos One منتشر شده، معرف جامعه‌ای چندفرهنگی در مرحله‌ی گذار است

بیشتر بخوانید