گمانه‌زنی اولیه کاخ جهان‌نمای فرح‌آباد در مسیر پایان

گمانه‌زنی اولیه کاخ جهان‌نمای فرح‌آباد در مسیر پایان به نقل از باقر صلح‌جو مدیر پایگاه تاریخی مجموعه فرح‌آباد و گمانه دوم در حال انجام است.

بیشتر بخوانید