سوداگران گنج و زخم های عمیق بر پیکر کاروانسرای خشکه رود

سوداگران گنج و زخم های عمیق بر پیکر کاروانسرای خشکه رود . کاروانسرای دوران شاه عباس صفوی که غریبانه در حال تخریب است و مجهول المالک بودن آن

بیشتر بخوانید