نقاشان غارنشین پای پیاده از کانال مانش گذشته بودند

نقاشان غارنشین پای پیاده از کانال مانش گذشته بودند و باستان‌شناسان در جزایر مانش برخی از ابتدایی‌ترین هنرهای مربوط به عصر حجر را کشف کرده‌اند

بیشتر بخوانید