کشف شواهدی از عصر مس-سنگی در تپه باستانی کوی کیوان

کشف شواهدی از عصر مس-سنگی در تپه باستانی کوی کیوان که در مجاورت آن، یک سازه دستکند زیرزمینی مربوط به قرون متأخر اسلامی وجود دارد

بیشتر بخوانید

آغاز پروژه گمانه‌زنی تپه باستانی کوی کیوان

آغاز پروژه گمانه‌زنی تپه باستانی کوی کیوان به‌منظور تدقیق عرصه و پیشنهاد حریم برای این اثر به نقل از امین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی لرستان

بیشتر بخوانید