سرقت حجاری ۵ هزارساله غار کیارام

سرقت حجاری ۵ هزارساله غار کیارام، نگاره “گردونه مهر” از دیواره صخره غار باستانی کیارام شهرستان گالیکش به سرقت رفت، زمان دقیق سرقت معلوم نیست.

بیشتر بخوانید