داریالی: دروازه‌های کاسپین در قفقاز

داریالی: دروازه‌های کاسپین در قفقاز از دوران باستان تا عصر هون‌ها و قرون وسطی: کاوش و بررسی‌های تیم مشترک انگلیس و گرجستان، از سال 16-2013

بیشتر بخوانید

شواهدی از نوشیدن آئيني شراب در فرهنگ كورا_ارس در قفقاز گرجستان

تجزيه و تحليل گرده‌شناسي از ساير بافتارهاي باستان‌شناسي اين محوطه و همچنين محوطه‌ي گورستاني آن، به نام دوقلائوري، نتايج قابل توجهي از پرورش انگور و ارتباط فرهنگي شراب طي دوره كورا_ارس در اختيار ما مي‌گذارد.

بیشتر بخوانید